تبلیغات
بیداری اسلامی - تأثیر انقلاب اسلامی در بیداری ملت های منطقه

بیداری اسلامی

بزرگ مردتاریخ

جستجو
دوستان من
لینک های مفید
لوگو دوستان

بیداری اسلامی
یاصاحب الزمان1

جعبه حدیث

موضوع: از انقلاب اسلامی تا انقلاب های منطقه -بیداری اسلامی -بیداری اسلامی یعنی چه؟ -تاثیرانقلاب اسلامی ایران در انقلاب های جدید منطقه -

انقلاب در لغت به معنی زیر و رو شدن یا پشت و رو شدن است. باید بگوییم دگر شدن یعنی تبدیل شدن به موجودی دیگر .انقلاب در ایران دگر شدن جامعه ایرانی بود با یاری گرفتن از آموزه های اسلام ناب محمدی که زمینه ساز جامعه توحیدی می باشد. از ویژگی های بارز و اصلی یک انقلاب،وجود هدفهای بلند مدّت آن به منظور انجام تغییرات تحوّلات اساسی هم در داخل و هم در خارج از مرزهای کشور است .

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران یکی از بزرگترین حوادث و رخدادهای بزرگ نیمه دوم قرن بیستم است این تحول نیز همچون بسیاری از رویدادهای بزرگ جهان که در چارچوب مرزهای ملی مبدأ انقلاب ، باقی نمی مانند، از این قاعده مستثنی نبود . انقلاب اسلامی ایران کشورها و ملت های فراوانی را تحت تأثیر قرارداد و این تأثیرات که در قالب الگو سازی انقلاب اسلامی ظهور و بروز یافت ، فرصت های جدیدی را پیش روی جنبش ها و جریان های مبارزه برای آزادیخواهی و استقلال قرار داد.

نشانه های این تأثیرگذاری از همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی آشکار شد و در گذر سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ازعمق و پویایی بیشتری برخوردار گردید.

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران سیاسی ، انقلاب اسلامی، نظام سیاسی جدیدی را وارد معادلات نظام بین المللی کرد که عناصر تشکیل دهنده آن ملهم از عدالت خواهی ، دموکراسی مبتنی بر ارزشهای دینی و فرهنگی ملت ها و احترام به کرامتانسانی و بشریت است . این مؤلفه ها در واقع مطالبات ملت هایی است که سالها بدنبال رهایی از ظلم و زورگویی قدرت های جهانی و بدنبال حقوق پایمال شده خود و رهایی از سلطه قدرت های زورگو بوده اند .

به همین دلیل ، انقلاب اسلامی ایران ریشه درخواسته ها و آرمان های دینی ، سیاسی و فرهنگی بسیاری ازملل جهان دارد . انقلاب اسلامی دگرگونی بزرگی در عرصه مفاهیم سیاسی و مباحث نظری ایجاد کرد و سبب شد ظرفیت های جدیدی در نظام بین الملل با الهام از آموزه های دینی ایجاد شود.

این تاثیر گذاری در وقایع سیاسی دهه هشتاد و نود در منطقه و جهان که حاکی از شکل گیری خیزش رو به تکامل در جهت بیداری اسلامی و رشد حرکت های آزادیخواهانه نزد بسیاری از ملل جهان است ، کاملاً نمود دارد و حاکی از تمایل به بازگشت به سیاست های عدالت خواهانه و نفی نظام های سیطره جویانه و سلطه طلب است .

تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر ملل آزادیخواه جهان دارای ابعاد و جنبه های گوناگونی است که بخشی از آن را می توان در قالب گرایش های ایدیولوژی و فکری به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در ایران تبیین کرد . اما در بعد دیگری نیز انقلاب اسلامی بر جریان های آزادیبخش و جنبش های مبارز در سطح جهانی بویژه در جهان اسلام تأثیر گذار بوده است . این تأثیرات را می توان در تشابه شعارها و الگوبرداری از روشهای مقاومت و مبارزه مردم ایران با رژیم شاه در ایران دید.

انقلاب اسلامی ایران به لحاظ ماهیت اسلامی ، از همان اوایل پیروزی ، یکی از شعارها و اهداف اصلی خود را یاری رساندن به ملل اسلامی و نیز حرکت در مسیرتحقق امت واحده قرارداد که این اندیشه در کلام امام خمینی (ره ) بارها تجلی پیدا کرد.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطالب رجوع شود.


انقلاب در لغت به معنی زیر و رو شدن یا پشت و رو شدن است. باید بگوییم دگر شدن یعنی تبدیل شدن به موجودی دیگر .انقلاب در ایران دگر شدن جامعه ایرانی بود با یاری گرفتن از آموزه های اسلام ناب محمدی که زمینه ساز جامعه توحیدی می باشد. از ویژگی های بارز و اصلی یک انقلاب،وجود هدفهای بلند مدّت آن به منظور انجام تغییرات تحوّلات اساسی هم در داخل و هم در خارج از مرزهای کشور است .

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران یکی از بزرگترین حوادث و رخدادهای بزرگ نیمه دوم قرن بیستم است این تحول نیز همچون بسیاری از رویدادهای بزرگ جهان که در چارچوب مرزهای ملی مبدأ انقلاب ، باقی نمی مانند، از این قاعده مستثنی نبود . انقلاب اسلامی ایران کشورها و ملت های فراوانی را تحت تأثیر قرارداد و این تأثیرات که در قالب الگو سازی انقلاب اسلامی ظهور و بروز یافت ، فرصت های جدیدی را پیش روی جنبش ها و جریان های مبارزه برای آزادیخواهی و استقلال قرار داد.

نشانه های این تأثیرگذاری از همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی آشکار شد و در گذر سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ازعمق و پویایی بیشتری برخوردار گردید.

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران سیاسی ، انقلاب اسلامی، نظام سیاسی جدیدی را وارد معادلات نظام بین المللی کرد که عناصر تشکیل دهنده آن ملهم از عدالت خواهی ، دموکراسی مبتنی بر ارزشهای دینی و فرهنگی ملت ها و احترام به کرامتانسانی و بشریت است . این مؤلفه ها در واقع مطالبات ملت هایی است که سالها بدنبال رهایی از ظلم و زورگویی قدرت های جهانی و بدنبال حقوق پایمال شده خود و رهایی از سلطه قدرت های زورگو بوده اند .

به همین دلیل ، انقلاب اسلامی ایران ریشه درخواسته ها و آرمان های دینی ، سیاسی و فرهنگی بسیاری ازملل جهان دارد . انقلاب اسلامی دگرگونی بزرگی در عرصه مفاهیم سیاسی و مباحث نظری ایجاد کرد و سبب شد ظرفیت های جدیدی در نظام بین الملل با الهام از آموزه های دینی ایجاد شود.

این تاثیر گذاری در وقایع سیاسی دهه هشتاد و نود در منطقه و جهان که حاکی از شکل گیری خیزش رو به تکامل در جهت بیداری اسلامی و رشد حرکت های آزادیخواهانه نزد بسیاری از ملل جهان است ، کاملاً نمود دارد و حاکی از تمایل به بازگشت به سیاست های عدالت خواهانه و نفی نظام های سیطره جویانه و سلطه طلب است .

تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر ملل آزادیخواه جهان دارای ابعاد و جنبه های گوناگونی است که بخشی از آن را می توان در قالب گرایش های ایدیولوژی و فکری به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در ایران تبیین کرد . اما در بعد دیگری نیز انقلاب اسلامی بر جریان های آزادیبخش و جنبش های مبارز در سطح جهانی بویژه در جهان اسلام تأثیر گذار بوده است . این تأثیرات را می توان در تشابه شعارها و الگوبرداری از روشهای مقاومت و مبارزه مردم ایران با رژیم شاه در ایران دید.

انقلاب اسلامی ایران به لحاظ ماهیت اسلامی ، از همان اوایل پیروزی ، یکی از شعارها و اهداف اصلی خود را یاری رساندن به ملل اسلامی و نیز حرکت در مسیرتحقق امت واحده قرارداد که این اندیشه در کلام امام خمینی (ره ) بارها تجلی پیدا کرد.

به باور بسیاری از تحلیلگران ، تأثیرات جهانی انقلاب اسلامی رانمی توان فقط در شکل گیری خود جوش صدها گروه و یا جنبش طرفدار و دوستداران انقلاب اسلامی و پویندگان راه امام در قالب جریان های جنبش آزادیبخش و مبارزه خلاصه کرد ، زیرا امروز که سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، می توان تأثیرات شگرف و عمیق انقلاب اسلامی را درترویج و فراگیر شدن افکار مترقی اسلام بعنوان خاستگاه انقلاب اسلامی در سطح جهانی مشاهده کرد.

در دهه نخست پیروزی انقلاب اسلامی جریان هایی الهام گرفته از انقلاب اسلامی در کشورهایی نظیر الجزایر ، مصر ، پاکستان ، اردن ، بحرین ، عراق ، لبنان ، عربستان ، ترکیه و دیگر کشورها بوجود آمد که هریک تأثیرات سیاسی قابل توجهی در نظام های حاکم بر این کشورها داشته اند و هم اینک نیز این جریانات بصورت احزاب و تشکل های سیاسی فعال هستند.

اما در میان جریان های سیاسی فعال در نظام های سیاسی و بویژه دولت های اسلامی ، تشکل های قوی و تأثیرگذاری بوجود آمده اند که از جمله آنها جنبش های مقاومت اسلامی در فلسطین و لبنان است . اما این نکته رانباید از نظر دورداشت کهامریکا بعنوان اصلی ترین دشمن انقلاب اسلامی ایران در خلال سه دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کرده است انقلاب اسلامی ایران را مترادف با جریان های انحرافی و افراطی و تروریستی در پوشش گروههای اسلامی نظیر گروه طالبان و جریان تروریستی القاعده نشان دهد که این توطئه باهدف تخریب وجهه مترقی و عدالت خواهانه انقلاب اسلامی صورت گرفته است . از اینرو ، باتوجه به این انحرافات و جریان های مخرب ، شبکه های استکباری صهیونیزم و سازمان های جاسوسی امریکا و انگلیس در جهان اسلام بدنبال فتنه انگیزی بوده اند و تلاش کرده اند تا با تخریب وجهه انقلاب اسلامی مانع از تأثیرات الهام بخش آن بویژه نزد ملت های مسلمان شوند.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در بیاناتشان درباره توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی و القائات آنان در این زمینه هشدار داده اند و دراین باره در یکی از بیاناتشان با اشاره به قضیه فلسطین ، شکست های نظامی و سیاسی پی درپی صهیونیست ها در لبنان و فلسطین در سال های اخیر را ناشی از اقتدار روزافزون نسل به پا خواسته فلسطین می دانند و براین نکته تأکید دارند که این جهاد عظیم بخش برجسته ای از جهاد گسترده دنیای بیدار شده اسلام با مستکبران ومتجاوزان است.


برچسب ها: تأثیر انقلاب اسلامی در بیداری ملت های منطقه، انقلاب در لغت، تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر ملل آزادیخواه جهان، تأثیرات انقلاب اسلامی ایران، تخریب وجهه انقلاب اسلامی، حضرت آیت ا... خامنه ای، کلام امام خمینی (ره )،
دنبالک ها: منبع سیاست ما،

نوشته شده در چهارشنبه 9 فروردین 1391 توسط Mosafer
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
امکانات سایت
Blog Skin