تبلیغات
بیداری اسلامی - آثار و نتایج بیداری اسلامی از منظر امام خمینی (ره)

بیداری اسلامی

بزرگ مردتاریخ

جستجو
دوستان من
لینک های مفید
لوگو دوستان

بیداری اسلامی
یاصاحب الزمان1

جعبه حدیث

موضوع: ملت بیدار -بیداری اسلامی -بیداری اسلامی یعنی چه؟ -بیداری اسلامی در کلام امام خمینی (ره) -وظیفه مسلمانان در قبال بیداری اسلامی منطقه -
آثار و نتایج بیداری از منظر امام خمینی (ره)

 
ماه مبارك رمضان ماه بیداری مسلمین از یك سو و ادامه و گسترش خیزش و بیداری اسلامی از سوی دیگر انگیزه شد تا مروری مختصر به آثار و نتایج بیداری هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی از منظر امام خمینی اشاره شود. آن انسان بیدار كه با بیداری ملت ایران، انقلاب اسلامی ایران را تحقق بخشید و زمینه ساز بیداری ملتها بویژه امت مسلمان شد.

امام خمینی معتقد است كه بیداری موجب ایستادگی و مقاومت، كسب استقلال، خودشناسی، پایان دادن به غفلتها، دست برداشتن از هواهای نفسانی، مبارزه با استعمار و استثمار، اراده كردن و توانستن، تحول و حل مسائل، نجات از گرفتاریها، بازگشت مجد و عظمت مسلمین، مبارزه با تمامی عوامل عقب ماندگی، تفرق و ذلت ملتها، پایان دادن به دستگاه جباران و خاتمه دادن به ظلم ستمكاران، خنثی كننده دسیسه ها و توطئه هاو تبلیغات سوء، پیروزی بر قدرتهای بزرگ و دفاع از حقوق خود می گردد. بدین جهت باید گفت امید و آرزوی امام بیداری ملتهای اسلام از غفلت ها و هوشیاری و آگاهی و بیداری نسل جوان بوده است كه همواره از خداوند متعال می خواسته این مهم تحقق پیدا كند. اینك گزیده ای از فرمایشات آن شخصیت بیدار و بیدارگر در این زمینه تقدیم می شود.

 

بیداری عامل ایستادگی و مقاومت و كسب استقلال

  ملتی كه بخواهد سر پای خود بایستد و اداره كشور خودش را خودش بكند، لازم است كه اول بیدار شود، در سیر الی الله هم اهل معرفت گفته اند كه یقظه -بیداری- اول منزل است... ما تا نفهمیم كه خودمان هم یك شخصیتی داریم، مسلمان ها هم یك گروهی هستند و شخصیتی دارند و می توانند خودشان هم كار انجام بدهند، تا نخواهیم یك كاری را، نمی توانیم و تا بیدار نشویم، نمی خواهیم.(1)

لزوم بیداری جهان اسلام از خواب غفلت

ما تا بیدار نشویم از این خواب و تا توجه به این نكنیم كه ما هم انسان هستیم، و ما هم شخصیت داریم و ما هم ملتهای بزرگ هستیم... تا این معنا را باورمان نیاید نمی رویم دنبال كار.(2)

بیداری شرط اول خودشناسی

اگر ما بیدار بشویم كه ما هم موجودی هستیم مثل سایر موجودات و ما هم انسان هستیم مثل سایر انسانها و نژاد ما هم نژادی هست مثل سایر نژادها...اگر ما به این معنا توجه كنیم و بیدار شویم،دنبال بیداری، اراده پیش می آید...اگر ما از این خواب بیدار نشویم هر چه فریاد بزنیم فایده ندارد. شعارها فایده ندارد،آن شعاری فایده دارد كه از روی علم باشد و توجه...ما كه می خواهیم وابسته نباشم باید اول بیدار بشویم به اینكه ما خودمان هم شخصیت داریم، ما می توانیم كار انجام دهیم.(3)

بیداری موجب دست برداشتن از هواهای نفسانی

كسانی كه در خارج هستند و به خیالاتی مخالفت می كنند، اینها بیدار بشوند، هوشیار بشوند و هواهای نفسانی را از دست بدهند، دست بردارند از هواهای نفسانی.(4)

بیداری قدم اول است

قدم اول یقظه است، انسان باید بیدار بشود.(5)

بیداری مبارزه با استثمار است

برای مشاهده ادامه متن به  ادامه مطلب  بروید


  منبع : melatebidar.rozblog.com


آثار و نتایج بیداری از منظر امام خمینی (ره)

 

ماه مبارك رمضان ماه بیداری مسلمین از یك سو و ادامه و گسترش خیزش و بیداری اسلامی از سوی دیگر انگیزه شد تا مروری مختصر به آثار و نتایج بیداری هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی از منظر امام خمینی اشاره شود. آن انسان بیدار كه با بیداری ملت ایران، انقلاب اسلامی ایران را تحقق بخشید و زمینه ساز بیداری ملتها بویژه امت مسلمان شد.

امام خمینی معتقد است كه بیداری موجب ایستادگی و مقاومت، كسب استقلال، خودشناسی، پایان دادن به غفلتها، دست برداشتن از هواهای نفسانی، مبارزه با استعمار و استثمار، اراده كردن و توانستن، تحول و حل مسائل، نجات از گرفتاریها، بازگشت مجد و عظمت مسلمین، مبارزه با تمامی عوامل عقب ماندگی، تفرق و ذلت ملتها، پایان دادن به دستگاه جباران و خاتمه دادن به ظلم ستمكاران، خنثی كننده دسیسه ها و توطئه هاو تبلیغات سوء، پیروزی بر قدرتهای بزرگ و دفاع از حقوق خود می گردد. بدین جهت باید گفت امید و آرزوی امام بیداری ملتهای اسلام از غفلت ها و هوشیاری و آگاهی و بیداری نسل جوان بوده است كه همواره از خداوند متعال می خواسته این مهم تحقق پیدا كند. اینك گزیده ای از فرمایشات آن شخصیت بیدار و بیدارگر در این زمینه تقدیم می شود.

 

بیداری عامل ایستادگی و مقاومت و كسب استقلال

  ملتی كه بخواهد سر پای خود بایستد و اداره كشور خودش را خودش بكند، لازم است كه اول بیدار شود، در سیر الی الله هم اهل معرفت گفته اند كه یقظه -بیداری- اول منزل است... ما تا نفهمیم كه خودمان هم یك شخصیتی داریم، مسلمان ها هم یك گروهی هستند و شخصیتی دارند و می توانند خودشان هم كار انجام بدهند، تا نخواهیم یك كاری را، نمی توانیم و تا بیدار نشویم، نمی خواهیم.(1)

لزوم بیداری جهان اسلام از خواب غفلت

ما تا بیدار نشویم از این خواب و تا توجه به این نكنیم كه ما هم انسان هستیم، و ما هم شخصیت داریم و ما هم ملتهای بزرگ هستیم... تا این معنا را باورمان نیاید نمی رویم دنبال كار.(2)

بیداری شرط اول خودشناسی

اگر ما بیدار بشویم كه ما هم موجودی هستیم مثل سایر موجودات و ما هم انسان هستیم مثل سایر انسانها و نژاد ما هم نژادی هست مثل سایر نژادها...اگر ما به این معنا توجه كنیم و بیدار شویم،دنبال بیداری، اراده پیش می آید...اگر ما از این خواب بیدار نشویم هر چه فریاد بزنیم فایده ندارد. شعارها فایده ندارد،آن شعاری فایده دارد كه از روی علم باشد و توجه...ما كه می خواهیم وابسته نباشم باید اول بیدار بشویم به اینكه ما خودمان هم شخصیت داریم، ما می توانیم كار انجام دهیم.(3)

بیداری موجب دست برداشتن از هواهای نفسانی

كسانی كه در خارج هستند و به خیالاتی مخالفت می كنند، اینها بیدار بشوند، هوشیار بشوند و هواهای نفسانی را از دست بدهند، دست بردارند از هواهای نفسانی.(4)

بیداری قدم اول است

قدم اول یقظه است، انسان باید بیدار بشود.(5)

بیداری مبارزه با استثمار است

 باید بیدار بشویم، اگر بیدار نشویم... ما طعمه آنها خواهیم بود، باید دانشگاه ها بیدار بشوند.(6)

بیداری باعث خواستن، توانستن است.

اطمینان داشته باشد كه اگر بخواهید می شود. و اگر بیدار بشوید می خواهید. شما بیدار بشوید و بفهمید این معنا را از نژاد ژرمن، از نژاد آریا بالاتر نیست.(7)

بیداری عامل تحول و حل مسائل

ملتهای خودتان را بیدار كنید.آنهایی كه برای اسلام دلشان می سوزد،آنهایی كه برای كشورشان دلشان می سوزد، ملتهای خودشان را بیدار كنند تا این تحول الهی كه در ایران پیدا شد،در آنجاها پیدا شود،هر جا پیدا شود مساله حل است.(8)

بیداری عامل نجات از گرفتاریها

ما می خواهیم این چیزی كه در ایران واقع شد و این بیداری كه در ایران واقع شد و خودشان از ابرقدرت ها فاصله گرفتند و دارند و دست آنها را از مخازن خودشان كوتاه كردند این  در همه ملتها و در همه دولتها بشود. آرزوی ما این است، معنی صدور انقلاب ما این است كه همه ملتها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتاری كه دارند و از این تحت سلطه بودنی كه هستند و... نجات بدهد.(9)

بیداری و گرایش به اسلام

اسلام كه تمامی آرزوهای بشر رابه طور شایسته در دسترس آنها خواهد گذاشت و می گذارد و قوانین اسلام،چه قوانین اقتصادی و سیاسی و چه قوانین فرهنگی و معنوی آن، قوانین غنی ای است كه هر كس به آنها توجه پیدا بكند ناچار به اسلام گرایش پیدا خواهد كرد و مسلمین بعد از سالهای طولانی ای كه در غفلت بودند حالا مقداری رو به بیداری گذاشتند و مقداری توجه به اسلام پیدا كردند و امید این است كه توجه آنها به اسلام بیشتر بشود و اسلام را آنطور كه هست بشناسند و در صورت شناخت صحیح، گرایشات آنان به شرق و غرب بكلی منقطع خواهد شد برای پیاده كردن احكام اسلام جانفشانی خواهند نمود.(10)

تلاش برای بازگشت مجد مسلمین

باید مسلمین بیدار بشوند، امروز روزی نیست كه مسلمانها هر كدامی یك گوشه ای زندگی تنهایی بكنند و خودشان بین خودشان در هر كشوری یك زندگی خاص به خود داشته باشند. نمی شود این معنا. در یك همچو زمانی كه سیاستهای ابرقدرتها بلعیدن همه جاست، مسلمین باید بیدار بشوند، ملتها، دولتها را من از اكثرشان مایوس هستم، لكن ملتها باید بیدار بشوند. و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند. الحمدالله مسلمین همه عده شان قریب یك میلیارد هست و هم ممالكشان یك ممالكی است غنی، ثروتمند و هم افرادشان افراد لایق... باید مسلمین جدیت كنند، مجد خودشان را پیدا كنند.(11)

بیداری عاملی برای مبارزه با تمامی عوامل عقب افتادگی،تفرق و ذلت ملتها

شما جوانان تحصیلكرده، مردان آتیه و فردا و رجال و شخصیتهای آینده اجتماعید، باید بهوش و بیدار باشید و با تمامی عوامل عقب افتادگی و تفرق و ذلت ملتهای خود مبارزه كنید.(12)

بیداری موجب پایان دادن به دستگاه جباران و خاتمه دادن به ظلم ستمكاران

من به این جنبش و بیداری عمومی كه در كشورهای اسلامی عموماٌ و در ایران خصوصاٌ پدید آمده، و به این تنفر و انزجار عمومی از دستگاههای ظلم و وحشیگری و استعمار و استعمار گران، امیدها دارم. این بیداری و تنفر عمومی، موقت و زود گذر نیست و تا پایان دادن به دستگاه جباران و خاتمه دادن به ظلم ستمكاران ادامه دارد و به دنبال ظلم بی حد دستگاههای جبار و محرومیتهای روز افزون ملت های ستمدیده انفجاری است كه قدرتهای دست نشانده ای را كه برای دربند كشیدن ملتها و چاپیدن مخازن آنها گماشته شده اند، در كام خود فرو می برد. و انتقام الهی از ستمكاران گرفته می شود.(13)

بیداری برهم زننده نقشه های دشمنان و خنثی كننده تبلیعات سوء

باید همه مان بیدار باشیم همه با هوشیاری و بیداری توجه بكنیم كه این نقشه ای كه اینها دارند، نقش بر آب كنیم، نگذارید این نقشه ای كه دارند كه می خواهند عمل كنند...(14)

بیداری عامل پیروزی بر قدرتهای بزرگ

  باید مسلمین بیدار بشوند باید از این خوابی كه سیصد سال آنها را خواب كردند هوشیار بشوند، اقتدا كنند به ایران كه با هیچ (مشت خالی) بر تانكها و توپها و مسلسلها و قدرتهای بزرگ غلبه كرد، برای اینكه اتكال به خدا داشت... این ایمان راسخ كه در این ملت شكوفا شداین تبدلی كه پیدا شد و تحولی كه در نفوس مسلمین اینجا پیدا شد، رمز پیروزی بود.(15)

بیداری و دفاع از حقوق خود

شما جوانان برومند، شما محصلین ارجمند كه امید  من هستید و نوید من هستید و، باید در هر جا كه هستید در هر جایی از ایران  كه هستید باید بیدار باشید، با بیداری از حقوق خود تان دفاع كنید.(16)

بیداری و خنثی شدن توطئه ها

شما ای مردم ایران، ای ملت بزرگ ایران، ای عزیزان قم، ای ملت عزیز قم، آگاه باشید، بیدار باشید، توطئه ها را خنثی كنید.(17)

 

 
1-         صحیفه امام ، جلد 13 ، ص 532 -531

  منبع : melatebidar.rozblog.comبرچسب ها: آثار و نتایج بیداری اسلامی از منظر امام خمینی (ره)، بیداری قدم اول است، تلاش برای بازگشت مجد مسلمین، بیداری و گرایش به اسلام، بیداری عامل نجات از گرفتاریها، بیداری عامل تحول و حل مسائل، بیداری باعث خواستن، توانستن است.، بیداری مبارزه با استثمار است، بیداری قدم اول است 1، قدم اول یقظه است، بیداری موجب دست برداشتن از هواهای نفسانی، بیداری شرط اول خودشناسی،
دنبالک ها: منبع:،

نوشته شده در پنجشنبه 17 فروردین 1391 توسط Mosafer
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
امکانات سایت
Blog Skin